کشور نیازمند جنبش طرح درست مسأله است/ مطالبه‌گری‌های غیرصحیح فرصت طرح درست مسائل را از جامعه می‌گیرد

کشور نیازمند جنبش طرح درست مسأله است/ مطالبه‌گری‌های غیرصحیح فرصت طرح درست مسائل را از جامعه می‌گیرد
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دو جریان بی‌دردی و سیاه‌نمایی عدالت‌خواهی را به انحراف می‌کشانند، گفت: امروز کشور ما نیازمند جنبشی برای طرح مسأله به شیوه درست در جامعه است.

کشور نیازمند جنبش طرح درست مسأله است/ مطالبه‌گری‌های غیرصحیح فرصت طرح درست مسائل را از جامعه می‌گیرد

مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه دو جریان بی‌دردی و سیاه‌نمایی عدالت‌خواهی را به انحراف می‌کشانند، گفت: امروز کشور ما نیازمند جنبشی برای طرح مسأله به شیوه درست در جامعه است.
کشور نیازمند جنبش طرح درست مسأله است/ مطالبه‌گری‌های غیرصحیح فرصت طرح درست مسائل را از جامعه می‌گیرد

View more posts from this author