کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد/فعالیت ۱۲ هزار تشکل کارگری در کشور

کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد/فعالیت ۱۲ هزار تشکل کارگری در کشور
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد که با بردن سهم از تولید ارزش افزوده وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند.

کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد/فعالیت ۱۲ هزار تشکل کارگری در کشور

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد که با بردن سهم از تولید ارزش افزوده وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند.
کشور نیاز به طراحی و تشکیل تشکل‌های بزرگ با شاخص‌های جدید دارد/فعالیت ۱۲ هزار تشکل کارگری در کشور

خرید بک لینک

تلگرام

View more posts from this author