کلینیک تخصصی سرطان امسال در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

کلینیک تخصصی سرطان امسال در اردبیل راه‌اندازی می‌شود
مدیرعامل موسسه ریحانه اردبیل گفت: کلینیک تخصصی سرطان در اردبیل تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

کلینیک تخصصی سرطان امسال در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل موسسه ریحانه اردبیل گفت: کلینیک تخصصی سرطان در اردبیل تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
کلینیک تخصصی سرطان امسال در اردبیل راه‌اندازی می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author