کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش کاشان

کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش کاشان
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان کمبود نیروی انسانی را از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش کاشان بیان کرد و گفت: بحران کمبود نیرو هر سال بیشتر می‌شود و کسری نیرو امسال به 450 نفر می‌رسد.

کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش کاشان

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کاشان کمبود نیروی انسانی را از مهم‌ترین مشکلات آموزش و پرورش کاشان بیان کرد و گفت: بحران کمبود نیرو هر سال بیشتر می‌شود و کسری نیرو امسال به 450 نفر می‌رسد.
کمبود نیروی انسانی مهم‌ترین چالش آموزش و پرورش کاشان

موزیک سرا

View more posts from this author