کمبود نیروی خدماتی نارضایتی بیماران را به همراه دارد

کمبود نیروی خدماتی نارضایتی بیماران را به همراه دارد
رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک گفت: با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای خدماتی در دو سال گذشته این مسأله نارضایتی بیماران را به همراه داشته است.

کمبود نیروی خدماتی نارضایتی بیماران را به همراه دارد

رئیس بیمارستان ولیعصر(عج) اراک گفت: با توجه به بازنشسته شدن تعداد زیادی از نیروهای خدماتی در دو سال گذشته این مسأله نارضایتی بیماران را به همراه داشته است.
کمبود نیروی خدماتی نارضایتی بیماران را به همراه دارد

گیم پلی استیشن

View more posts from this author