کمبود 350 لیتر در ثانیه آب در سمنان/ مسکّن مدیران برای ایام عید!

کمبود 350 لیتر در ثانیه آب در سمنان/ مسکّن مدیران برای ایام عید!
فرماندار سمنان، کمبود آب در شهرستان سمنان که 350 لیتر در ثانیه است را یکی از مشکلات مردم سمنان بیان کرد.

کمبود 350 لیتر در ثانیه آب در سمنان/ مسکّن مدیران برای ایام عید!

فرماندار سمنان، کمبود آب در شهرستان سمنان که 350 لیتر در ثانیه است را یکی از مشکلات مردم سمنان بیان کرد.
کمبود 350 لیتر در ثانیه آب در سمنان/ مسکّن مدیران برای ایام عید!

View more posts from this author