کمرنگ دانستن نقش و حضور زنان جفا به جامعه بشری است

کمرنگ دانستن نقش و حضور زنان جفا به جامعه بشری است
نماینده اسبق مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: طی 40 سال پس از انقلاب اسلامی زنان نقش سترگ و بااهمیتی در پیشبرد اهداف انقلاب داشتند و اگر حضور زنان را کمرنگ بدانیم، جفا به جامعه بشری است.

کمرنگ دانستن نقش و حضور زنان جفا به جامعه بشری است

نماینده اسبق مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: طی 40 سال پس از انقلاب اسلامی زنان نقش سترگ و بااهمیتی در پیشبرد اهداف انقلاب داشتند و اگر حضور زنان را کمرنگ بدانیم، جفا به جامعه بشری است.
کمرنگ دانستن نقش و حضور زنان جفا به جامعه بشری است

View more posts from this author