کمک به همشهری در صورت غلبه بر پدیده بحران‌زده/ ذوب‌آهن و اندیشه بازگشت بر مدار پیروزی

کمک به همشهری در صورت غلبه بر پدیده بحران‌زده/ ذوب‌آهن و اندیشه بازگشت بر مدار پیروزی
از چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب‌آهن در اصفهان از پدیده مشهد پذیرایی خواهد کرد.

کمک به همشهری در صورت غلبه بر پدیده بحران‌زده/ ذوب‌آهن و اندیشه بازگشت بر مدار پیروزی

از چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب‌آهن در اصفهان از پدیده مشهد پذیرایی خواهد کرد.
کمک به همشهری در صورت غلبه بر پدیده بحران‌زده/ ذوب‌آهن و اندیشه بازگشت بر مدار پیروزی

View more posts from this author