کمک 35 میلیون تومانی خیرین بیجار به جشن گلریزان

کمک 35 میلیون تومانی خیرین بیجار به جشن گلریزان
دادستان بیجار از کمک 35 میلیون تومانی خیرین به جشن گلریزان برای آزادسازی 16 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در این شهرستان خبر داد.

کمک 35 میلیون تومانی خیرین بیجار به جشن گلریزان

دادستان بیجار از کمک 35 میلیون تومانی خیرین به جشن گلریزان برای آزادسازی 16 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در این شهرستان خبر داد.
کمک 35 میلیون تومانی خیرین بیجار به جشن گلریزان

آهنگ جدید

View more posts from this author