کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل شود

کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل شود
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل و کمیسیون عمران عوامل این سوانح را بررسی کند.

کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل شود

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل و کمیسیون عمران عوامل این سوانح را بررسی کند.
کمیته ویژه بررسی حوادث هوایی کشور تشکیل شود

View more posts from this author