کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود

کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت حوزه فرهنگ در جامعه، گفت: کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود.

کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت حوزه فرهنگ در جامعه، گفت: کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود.
کم‌کاری‌ها در حوزه فرهنگی کشور باید جبران شود

View more posts from this author