کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌ پای انقلاب ننویسیم

کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌ پای انقلاب ننویسیم
امام‌ جمعه یزد با تأکید بر اینکه پیش از انقلاب به دلیل فساد دربار و اعمال قدرت فراوان استکبار در ایران، استقلال در کشور معنایی نداشت، گفت: کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌پای انقلاب ننویسیم.

کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌ پای انقلاب ننویسیم

امام‌ جمعه یزد با تأکید بر اینکه پیش از انقلاب به دلیل فساد دربار و اعمال قدرت فراوان استکبار در ایران، استقلال در کشور معنایی نداشت، گفت: کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌پای انقلاب ننویسیم.
کم‌کاری‌ها و خطاهای برخی مسئولین را به‌ پای انقلاب ننویسیم

View more posts from this author