کنترل خشم و غضب از بهترین سجایای اخلاقی است

کنترل خشم و غضب از بهترین سجایای اخلاقی است
رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: کنترل خشم و غضب و همچنین پوشاندن عیوب دیگران از بهترین سجایای اخلاقی است.

کنترل خشم و غضب از بهترین سجایای اخلاقی است

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: کنترل خشم و غضب و همچنین پوشاندن عیوب دیگران از بهترین سجایای اخلاقی است.
کنترل خشم و غضب از بهترین سجایای اخلاقی است

View more posts from this author