کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود/ طرح حذف کنکور ایراداتی دارد که باید برطرف شود

کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود/ طرح حذف کنکور ایراداتی دارد که باید برطرف شود
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود، گفت: این طرح ایراداتی دارد که باید برطرف شود.

کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود/ طرح حذف کنکور ایراداتی دارد که باید برطرف شود

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود، گفت: این طرح ایراداتی دارد که باید برطرف شود.
کنکور در سال 97 حذف نمی‌شود/ طرح حذف کنکور ایراداتی دارد که باید برطرف شود

View more posts from this author