کودک 3 ساله‌ای که بیماری امانش را بریده

کودک 3 ساله‌ای که بیماری امانش را بریده
مهدی، کودک سه ساله قزوینی یکی از قربانیان هموفیلی است که مادر آن رنج بسیاری را تحمل می‌کند.

کودک 3 ساله‌ای که بیماری امانش را بریده

مهدی، کودک سه ساله قزوینی یکی از قربانیان هموفیلی است که مادر آن رنج بسیاری را تحمل می‌کند.
کودک 3 ساله‌ای که بیماری امانش را بریده

View more posts from this author