کوهنورد مفقودی در ارتفاعات تفتان پیدا شد

کوهنورد مفقودی در ارتفاعات تفتان پیدا شد
بخشدار مرکزی خاش گفت: کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات تفتان پیدا شد.

کوهنورد مفقودی در ارتفاعات تفتان پیدا شد

بخشدار مرکزی خاش گفت: کوهنورد مفقود شده در ارتفاعات تفتان پیدا شد.
کوهنورد مفقودی در ارتفاعات تفتان پیدا شد

View more posts from this author