کوچک‌ترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم/ سرعت خودروها زیر ذره‌بین 700 دوربین

کوچک‌ترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم/ سرعت خودروها زیر ذره‌بین 700 دوربین
وزیر راه وشهرسازی که برای افتتاح 12 کیلومتر از جاده‌های محور سوادکوه‌ و هراز در مازندران به‌سر می‌برد، گفت: کوچکترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم.

کوچک‌ترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم/ سرعت خودروها زیر ذره‌بین 700 دوربین

وزیر راه وشهرسازی که برای افتتاح 12 کیلومتر از جاده‌های محور سوادکوه‌ و هراز در مازندران به‌سر می‌برد، گفت: کوچکترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم.
کوچک‌ترین تسامح در سرعت غیر‌مطمئن را نمی‌پذیریم/ سرعت خودروها زیر ذره‌بین 700 دوربین

View more posts from this author