کپسول هیدروژلی کافئین تولید شد

کپسول هیدروژلی کافئین تولید شد
دستاورد پژوهشی بین‌المللی تولید کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تولید شد.

کپسول هیدروژلی کافئین تولید شد

دستاورد پژوهشی بین‌المللی تولید کپسول هیدروژلی کافئین با قابلیت رهش آهسته و هدفمند در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تولید شد.
کپسول هیدروژلی کافئین تولید شد

View more posts from this author