گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه علمیه پرداخت نشده، چون بودجه کافی نیست/ همان بودجه مختصر را هم از دولت نمی‌گیریم

گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه علمیه پرداخت نشده، چون بودجه کافی نیست/ همان بودجه مختصر را هم از دولت نمی‌گیریم
دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفت: یکی از مشکلات ما اداره داخلی حوزه‌هاست؛ گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه داده نشده و بودجه کافی نیز برای آن وجود ندارد. اگر استاد از نظر مالی تأمین نشود مشکلات علمی برای طلاب در پی دارد.

گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه علمیه پرداخت نشده، چون بودجه کافی نیست/ همان بودجه مختصر را هم از دولت نمی‌گیریم

دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران گفت: یکی از مشکلات ما اداره داخلی حوزه‌هاست؛ گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه داده نشده و بودجه کافی نیز برای آن وجود ندارد. اگر استاد از نظر مالی تأمین نشود مشکلات علمی برای طلاب در پی دارد.
گاهی تا 4 ماه حقوق استادان حوزه علمیه پرداخت نشده، چون بودجه کافی نیست/ همان بودجه مختصر را هم از دولت نمی‌گیریم

View more posts from this author