گذرگاه تاریخ؛ فاقد امکانات اولیه/ پاتاوه حتی برای مسافرانش سرویس بهداشتی ندارد!

گذرگاه تاریخ؛ فاقد امکانات اولیه/ پاتاوه حتی برای مسافرانش سرویس بهداشتی ندارد!
برای شهری مثل پاتاوه که نام گذرگاه تاریخ و دروازه ورود به استان کهگیلویه و بویراحمد را دارد بسیار زشت است که مسافر و گردشگر به دلیل نبود سرویس بهداشتی مجبور باشد در کنار رودخانه حضور پیدا کند.

گذرگاه تاریخ؛ فاقد امکانات اولیه/ پاتاوه حتی برای مسافرانش سرویس بهداشتی ندارد!

برای شهری مثل پاتاوه که نام گذرگاه تاریخ و دروازه ورود به استان کهگیلویه و بویراحمد را دارد بسیار زشت است که مسافر و گردشگر به دلیل نبود سرویس بهداشتی مجبور باشد در کنار رودخانه حضور پیدا کند.
گذرگاه تاریخ؛ فاقد امکانات اولیه/ پاتاوه حتی برای مسافرانش سرویس بهداشتی ندارد!

View more posts from this author