گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران/ تنها 1000 چاپخانه‌ در تهران پروانه دارد

گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران/ تنها 1000 چاپخانه‌ در تهران پروانه دارد
نایب رئیس اول اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با بیان اینکه گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران است، گفت: 2 هزار و 800 چاپخانه در تهران فعال‌ است که تنها یک‌هزار واحد پروانه دارد.

گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران/ تنها 1000 چاپخانه‌ در تهران پروانه دارد

نایب رئیس اول اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با بیان اینکه گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران است، گفت: 2 هزار و 800 چاپخانه در تهران فعال‌ است که تنها یک‌هزار واحد پروانه دارد.
گرانی کاغذ و مقوا معضل جدی چاپخانه‌داران/ تنها 1000 چاپخانه‌ در تهران پروانه دارد

View more posts from this author