گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشترین تخلفات اصناف در شوش

گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشترین تخلفات اصناف در شوش
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شوش تخلفات انجام شده طی گشت‌های نوروزی در این شهرستان را اغلب در عدم درج قیمت، گران‌فروشی و کم‌فروشی به‌ویژه در نانوایی‌ها عنوان کرد.

گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشترین تخلفات اصناف در شوش

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شوش تخلفات انجام شده طی گشت‌های نوروزی در این شهرستان را اغلب در عدم درج قیمت، گران‌فروشی و کم‌فروشی به‌ویژه در نانوایی‌ها عنوان کرد.
گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشترین تخلفات اصناف در شوش

دانلود ها پلاس

تکنولوژی جدید

View more posts from this author