گردش مالی بازار سوغات خراسان رضوی بیش از 37 هزار میلیارد ریال است

گردش مالی بازار سوغات خراسان رضوی بیش از 37 هزار میلیارد ریال است
استاندار خراسان رضوی گفت: حجم گردش مالی بازار سوغات این استان بر اساس آخرین بررسی علمی و دانشگاهی بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال می‌باشد که رقمی سنگین و قابل توجه در اقتصاد است.

گردش مالی بازار سوغات خراسان رضوی بیش از 37 هزار میلیارد ریال است

استاندار خراسان رضوی گفت: حجم گردش مالی بازار سوغات این استان بر اساس آخرین بررسی علمی و دانشگاهی بالغ بر 37 هزار میلیارد ریال می‌باشد که رقمی سنگین و قابل توجه در اقتصاد است.
گردش مالی بازار سوغات خراسان رضوی بیش از 37 هزار میلیارد ریال است

View more posts from this author