گردوغبار نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های عربستان و عراق است

گردوغبار نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های عربستان و عراق است
مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: گردوغبار شکل‌گرفته در نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های شمال عربستان و جنوب عراق است.

گردوغبار نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های عربستان و عراق است

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: گردوغبار شکل‌گرفته در نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های شمال عربستان و جنوب عراق است.
گردوغبار نوار مرزی کشور مربوط به کانون‌های عربستان و عراق است

View more posts from this author