گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی ایران شد

گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی ایران شد
مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی کشور شد.

گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی ایران شد

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی کشور شد.
گرد و غبارهای عربی وارد مرزهای غربی ایران شد

View more posts from this author