گسترشی‌ها درصدد تکرار برد دور رفت مقابل بزریل ایران/ استقبال از سال نو با اولین پیروزی؟

گسترشی‌ها درصدد تکرار برد دور رفت مقابل بزریل ایران/ استقبال از سال نو با اولین پیروزی؟
تیم گسترش‌فولاد تبریز با هدف پیروزی در اولین بازی سال جدید مقابل تیم صنعت نفت‌ آبادان قرار می‌گیرد.

گسترشی‌ها درصدد تکرار برد دور رفت مقابل بزریل ایران/ استقبال از سال نو با اولین پیروزی؟

تیم گسترش‌فولاد تبریز با هدف پیروزی در اولین بازی سال جدید مقابل تیم صنعت نفت‌ آبادان قرار می‌گیرد.
گسترشی‌ها درصدد تکرار برد دور رفت مقابل بزریل ایران/ استقبال از سال نو با اولین پیروزی؟

View more posts from this author