گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستارا-آستارا / اتصال آذربایجان به خلیج‌فارس از طریق خط ریلی ایران

گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستارا-آستارا / اتصال آذربایجان به خلیج‌فارس از طریق خط ریلی ایران
مدیرعامل راه‌آهن جمهوری آذربایجان گفت:‌راه‌آهن آستارا-آستارا به سبب جایگاه خاص و ممتاز در منطقه، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را گسترش می‌دهد.

گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستارا-آستارا / اتصال آذربایجان به خلیج‌فارس از طریق خط ریلی ایران

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری آذربایجان گفت:‌راه‌آهن آستارا-آستارا به سبب جایگاه خاص و ممتاز در منطقه، همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را گسترش می‌دهد.
گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان با راه‌آهن آستارا-آستارا / اتصال آذربایجان به خلیج‌فارس از طریق خط ریلی ایران

View more posts from this author