گل، دومین مخدر مصرفی در کشور/ دسترسی به ماده مخدر گل آسان است

گل، دومین مخدر مصرفی در کشور/ دسترسی به ماده مخدر گل آسان است
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: شیوع ‌شناسی در خصوص ماده مخدر گل صورت گرفت که نتایج آن حاکی از این است که این ماده مخدر در حال حاضر دومین مخدر مصرفی در کشور است.

گل، دومین مخدر مصرفی در کشور/ دسترسی به ماده مخدر گل آسان است

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: شیوع ‌شناسی در خصوص ماده مخدر گل صورت گرفت که نتایج آن حاکی از این است که این ماده مخدر در حال حاضر دومین مخدر مصرفی در کشور است.
گل، دومین مخدر مصرفی در کشور/ دسترسی به ماده مخدر گل آسان است

View more posts from this author