گلایه عکاسان محمودآبادی از عکسبرداری غیرمجاز 4 نهاد

گلایه عکاسان محمودآبادی از عکسبرداری غیرمجاز 4 نهاد
دخالت دفاتر پیشخوان دولت، پلیس + 10، اداره ثبت احوال و اداره پست در انجام دادن کار عکسبرداری از متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند سبب ناراحتی و دلخوری این قشر زحمتکش شده است.

گلایه عکاسان محمودآبادی از عکسبرداری غیرمجاز 4 نهاد

دخالت دفاتر پیشخوان دولت، پلیس + 10، اداره ثبت احوال و اداره پست در انجام دادن کار عکسبرداری از متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند سبب ناراحتی و دلخوری این قشر زحمتکش شده است.
گلایه عکاسان محمودآبادی از عکسبرداری غیرمجاز 4 نهاد

بک لینک رنک 8

View more posts from this author