گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد

گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد
بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن با بیان اینکه گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد، گفت: باید سعی کنیم این روند را حفظ کنیم تا بتوانیم در جایگاه دوم باقی بمانیم.

گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد

بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن با بیان اینکه گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد، گفت: باید سعی کنیم این روند را حفظ کنیم تا بتوانیم در جایگاه دوم باقی بمانیم.
گل دقایق پایانی بردمان را خوشمزه کرد

View more posts from this author