گنجعلی‌خان؛ طولانی‌ترین راسته‌بازار ایران

گنجعلی‌خان؛ طولانی‌ترین راسته‌بازار ایران
مجموعه بازار قدیم کرمان که به گنجعلی‌خان نیز شناخته می‌شود از 12 بازار تشکیل شده و از میدان ارگ آغاز و به میدان مشتاقیه ختم می‌شود.بازار ارگ، چهارسوق گنج‌علی‌خان، بازار گنج‌علی‌خان، بازار اختیاری، بازار وکیل کرمان، بازار سردار، بازار مظفری، بازار قلعه‌محمود، بازار میدان قلعه، بازار مسگری، بازار زرگری و بازار کفاش‌ها طولانی ترین راسته بازار ایران را تشکیل می‌دهند و در این میان بازار اختیاری را به‌عنوان اولین شالوده بازار بزرگ کرمان پی‌ریزی کردند. هر بخش از این بازار در زمان یکی از فرمانروایان ساخته شده است ولی سابقه آن به اواخر دوره مظفری و تیموری (حدود ۶۰۰سال قبل) باز می‌گردد.

گنجعلی‌خان؛ طولانی‌ترین راسته‌بازار ایران

مجموعه بازار قدیم کرمان که به گنجعلی‌خان نیز شناخته می‌شود از 12 بازار تشکیل شده و از میدان ارگ آغاز و به میدان مشتاقیه ختم می‌شود.بازار ارگ، چهارسوق گنج‌علی‌خان، بازار گنج‌علی‌خان، بازار اختیاری، بازار وکیل کرمان، بازار سردار، بازار مظفری، بازار قلعه‌محمود، بازار میدان قلعه، بازار مسگری، بازار زرگری و بازار کفاش‌ها طولانی ترین راسته بازار ایران را تشکیل می‌دهند و در این میان بازار اختیاری را به‌عنوان اولین شالوده بازار بزرگ کرمان پی‌ریزی کردند. هر بخش از این بازار در زمان یکی از فرمانروایان ساخته شده است ولی سابقه آن به اواخر دوره مظفری و تیموری (حدود ۶۰۰سال قبل) باز می‌گردد.
گنجعلی‌خان؛ طولانی‌ترین راسته‌بازار ایران

View more posts from this author