گنجینه میراث اسلامی در اصفهان افتتاح شد

گنجینه میراث اسلامی در اصفهان افتتاح شد
آیین افتتاحیه گنجینه میراث اسلامی به عنوان نخستین موزه آثار اسلامی ایران در خانه مشیرالملک اصفهان برگزارشد.

گنجینه میراث اسلامی در اصفهان افتتاح شد

آیین افتتاحیه گنجینه میراث اسلامی به عنوان نخستین موزه آثار اسلامی ایران در خانه مشیرالملک اصفهان برگزارشد.
گنجینه میراث اسلامی در اصفهان افتتاح شد

View more posts from this author