گیوه‌بافی، یکی از ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا/ رنگ فراموشی بر هنر گیوه‌بافی در شهرضا

گیوه‌بافی، یکی از ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا/ رنگ فراموشی بر هنر گیوه‌بافی در شهرضا
صنعت گیوه‌دوزی در شهرستان شهرضا قدمتی به درازای تاریخ خود شهرستان دارد، گیوه را می‌توان یکی از جالب‌ترین و ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا دانست.

گیوه‌بافی، یکی از ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا/ رنگ فراموشی بر هنر گیوه‌بافی در شهرضا

صنعت گیوه‌دوزی در شهرستان شهرضا قدمتی به درازای تاریخ خود شهرستان دارد، گیوه را می‌توان یکی از جالب‌ترین و ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا دانست.
گیوه‌بافی، یکی از ارزنده‌ترین صنایع دستی مردم شهرضا/ رنگ فراموشی بر هنر گیوه‌بافی در شهرضا

View more posts from this author