یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید‌ محمد‌سعید جعفری» در کرمانشاه برگزار می‌شود

یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید‌ محمد‌سعید جعفری» در کرمانشاه برگزار می‌شود
یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید محمد سعید جعفری»، 4400 شهید شهرستان کرمانشاه و شهدای مدافع حرم در کرمانشاه برگزار می‌شود.

یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید‌ محمد‌سعید جعفری» در کرمانشاه برگزار می‌شود

یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید محمد سعید جعفری»، 4400 شهید شهرستان کرمانشاه و شهدای مدافع حرم در کرمانشاه برگزار می‌شود.
یادواره شهید شاخص کشوری‌ «سردار شهید سید‌ محمد‌سعید جعفری» در کرمانشاه برگزار می‌شود

View more posts from this author