یارانه 90 هزار میلیارد ریالی دولت در بخش نان

یارانه 90 هزار میلیارد ریالی دولت در بخش نان
استاندار قزوین گفت: دولت سالانه 90 هزار میلیارد ریال در بخش نان یارانه می‌دهد.

یارانه 90 هزار میلیارد ریالی دولت در بخش نان

استاندار قزوین گفت: دولت سالانه 90 هزار میلیارد ریال در بخش نان یارانه می‌دهد.
یارانه 90 هزار میلیارد ریالی دولت در بخش نان

View more posts from this author