یک‌طرفه کردن خیابان‌ها در قوچان نیازمند انجام زیرسازی مناسب است

یک‌طرفه کردن خیابان‌ها در قوچان نیازمند انجام زیرسازی مناسب است
رئیس شورای اسلامی شهر قوچان با اشاره به اینکه یک‌طرفه کردن خیابان‌های این شهر در شورای همتا مصوب شده لازمه اجرایی شدن آن را بررسی، انجام زیرساخت‌ها و بازنگری طرح دانست.

یک‌طرفه کردن خیابان‌ها در قوچان نیازمند انجام زیرسازی مناسب است

رئیس شورای اسلامی شهر قوچان با اشاره به اینکه یک‌طرفه کردن خیابان‌های این شهر در شورای همتا مصوب شده لازمه اجرایی شدن آن را بررسی، انجام زیرساخت‌ها و بازنگری طرح دانست.
یک‌طرفه کردن خیابان‌ها در قوچان نیازمند انجام زیرسازی مناسب است

آهنگ جدید

View more posts from this author