یک اصفهانی سرمربی تیم ملی ووشوی بلغارستان شد

یک اصفهانی سرمربی تیم ملی ووشوی بلغارستان شد
سرمربی اصفهانی تیم ملی ووشوی بلغارستان گفت: طی تفاهم‌نامه‌ای که بین فدراسیون ایران و بلغارستان انجام شد من به عنوان سرمربی تیم ملی ووشو بلغارستان معرفی شدم.

یک اصفهانی سرمربی تیم ملی ووشوی بلغارستان شد

سرمربی اصفهانی تیم ملی ووشوی بلغارستان گفت: طی تفاهم‌نامه‌ای که بین فدراسیون ایران و بلغارستان انجام شد من به عنوان سرمربی تیم ملی ووشو بلغارستان معرفی شدم.
یک اصفهانی سرمربی تیم ملی ووشوی بلغارستان شد

View more posts from this author