یک دهه تلاش برای ساخت یک بیمارستان / بیمارستان رازی بیرجند به زودی افتتاح می‌شود

یک دهه تلاش برای ساخت یک بیمارستان / بیمارستان رازی بیرجند به زودی افتتاح می‌شود
پروژه بزرگ بیمارستان رازی بیرجند بعد از گذشت یک دهه تلاش مدیران مختلف در خراسان جنوبی در حال اتمام است.

یک دهه تلاش برای ساخت یک بیمارستان / بیمارستان رازی بیرجند به زودی افتتاح می‌شود

پروژه بزرگ بیمارستان رازی بیرجند بعد از گذشت یک دهه تلاش مدیران مختلف در خراسان جنوبی در حال اتمام است.
یک دهه تلاش برای ساخت یک بیمارستان / بیمارستان رازی بیرجند به زودی افتتاح می‌شود

سپهر نیوز

View more posts from this author