یک رزمی‌کار سرپرست هیأت گلف خراسان رضوی شد!

یک رزمی‌کار سرپرست هیأت گلف خراسان رضوی شد!
مربی کاراته خراسان رضوی به عنوان سرپرست هیأت گلف استان خراسان رضوی معرفی شد.

یک رزمی‌کار سرپرست هیأت گلف خراسان رضوی شد!

مربی کاراته خراسان رضوی به عنوان سرپرست هیأت گلف استان خراسان رضوی معرفی شد.
یک رزمی‌کار سرپرست هیأت گلف خراسان رضوی شد!

View more posts from this author