یک سمنانی موفق به دریافت تندیس جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد

یک سمنانی موفق به دریافت تندیس جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد
یک سمنانی با عنوان پزشک و فعال اجتماعی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس مجمع جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد.

یک سمنانی موفق به دریافت تندیس جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد

یک سمنانی با عنوان پزشک و فعال اجتماعی موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس مجمع جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد.
یک سمنانی موفق به دریافت تندیس جهانی رهبران اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شد

View more posts from this author