یک همدانی مربی تیم ملی کبدی شد

یک همدانی مربی تیم ملی کبدی شد
رئیس هیأت کبدی استان همدان گفت: کمیته فنی فدراسیون کبدی بعد از پشت سر گذاشتن جلسات فشرده، سرمربی و مربی تیم ملی را معرفی کرد.

یک همدانی مربی تیم ملی کبدی شد

رئیس هیأت کبدی استان همدان گفت: کمیته فنی فدراسیون کبدی بعد از پشت سر گذاشتن جلسات فشرده، سرمربی و مربی تیم ملی را معرفی کرد.
یک همدانی مربی تیم ملی کبدی شد

View more posts from this author