10 میلیون خیّر با کمیته امداد همکاری دارند/ اهدای سالانه 80 هزار جهیزیه به دختران در آستانه ازدواج

10 میلیون خیّر با کمیته امداد همکاری دارند/ اهدای سالانه 80 هزار جهیزیه به دختران در آستانه ازدواج
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: در حال حاضر 10 میلیون خیّر در قالب طرح‌های مختلف با کمیته امداد امام خمینی همکاری دارند.

10 میلیون خیّر با کمیته امداد همکاری دارند/ اهدای سالانه 80 هزار جهیزیه به دختران در آستانه ازدواج

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی گفت: در حال حاضر 10 میلیون خیّر در قالب طرح‌های مختلف با کمیته امداد امام خمینی همکاری دارند.
10 میلیون خیّر با کمیته امداد همکاری دارند/ اهدای سالانه 80 هزار جهیزیه به دختران در آستانه ازدواج

View more posts from this author