11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت

11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: بیش از 11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت.

11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: بیش از 11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت.
11 هکتار از اراضی میانکاله طی 2 روز در آتش سوخت

View more posts from this author