12 فروردین روز به یاد ماندنی انقلاب اسلامی است/ تعلق خاطر مردم به نظام بعد 4 دهه بیش‌تر هم شده است

12 فروردین روز به یاد ماندنی انقلاب اسلامی است/ تعلق خاطر مردم به نظام بعد 4 دهه بیش‌تر هم شده است
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان با اشاره به رای قاطع مردم به نظام جمهور اسلامی ایران گفت: 12 فروردین روز جمهوری اسلامی و یکی از روزهای به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

12 فروردین روز به یاد ماندنی انقلاب اسلامی است/ تعلق خاطر مردم به نظام بعد 4 دهه بیش‌تر هم شده است

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان با اشاره به رای قاطع مردم به نظام جمهور اسلامی ایران گفت: 12 فروردین روز جمهوری اسلامی و یکی از روزهای به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.
12 فروردین روز به یاد ماندنی انقلاب اسلامی است/ تعلق خاطر مردم به نظام بعد 4 دهه بیش‌تر هم شده است

View more posts from this author