12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب به بهره‌برداری رسید

12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب به بهره‌برداری رسید
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: 12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب در محدوده این استان به بهره‌برداری رسید.

12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب به بهره‌برداری رسید

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: 12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب در محدوده این استان به بهره‌برداری رسید.
12 کیلومتر از کریدور بزرگ‌راهی غرب به جنوب به بهره‌برداری رسید

View more posts from this author