13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد است/ لبخند زهرآگین آمریکا برای فریفتن افراد

13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد است/ لبخند زهرآگین آمریکا برای فریفتن افراد
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: 13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد و تحمل ظلم و ستم است.

13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد است/ لبخند زهرآگین آمریکا برای فریفتن افراد

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: 13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد و تحمل ظلم و ستم است.
13 آبان به معنای نه گفتن به مذاکره مجدد است/ لبخند زهرآگین آمریکا برای فریفتن افراد

View more posts from this author