132 نفر در چهارشنبه آخر سال در مازندران مصدوم شدند

132 نفر در چهارشنبه آخر سال در مازندران مصدوم شدند
سخنگوی اورژانس مازندران تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان را 132 نفر اعلام کرده است.

132 نفر در چهارشنبه آخر سال در مازندران مصدوم شدند

سخنگوی اورژانس مازندران تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان را 132 نفر اعلام کرده است.
132 نفر در چهارشنبه آخر سال در مازندران مصدوم شدند

View more posts from this author