1334 محله فرسوده در کشور بازآفرینی می‌شوند/ صرف سالانه 25 هزار میلیارد تومان برای بافت‌های فرسوده

1334 محله فرسوده در کشور بازآفرینی می‌شوند/ صرف سالانه 25 هزار میلیارد تومان برای بافت‌های فرسوده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی و توسعه 1334 محله با بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است که طی این طرح سالانه 25 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

1334 محله فرسوده در کشور بازآفرینی می‌شوند/ صرف سالانه 25 هزار میلیارد تومان برای بافت‌های فرسوده

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازآفرینی و توسعه 1334 محله با بافت فرسوده در دستور کار قرار گرفته است که طی این طرح سالانه 25 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.
1334 محله فرسوده در کشور بازآفرینی می‌شوند/ صرف سالانه 25 هزار میلیارد تومان برای بافت‌های فرسوده

View more posts from this author