15 خردادماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی

15 خردادماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: 15 خردادماه، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی است.

15 خردادماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: 15 خردادماه، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی است.
15 خردادماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی دوبیتی و رباعی رضوی

View more posts from this author